X
W serwisach RonIT wykorzystywane są pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika dla ułatwienia nawigacji po serwisie. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu użytkownika lub ich usunięcie możliwe jest w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Sklep Premium - zasady i obsługa


Polish Version:
"Sklep Premium" jest to miejsce gdzie za zgromadzone Punkty Premium można zamówić przedmioty, które udostępnią Nam większą ilość możliwości w samej grze, jak np.: posługiwanie się innymi wyglądami, wykonywanie większej ilości zadań, dostęp do terenów Premium.

Aby doładować swoje konto Punktami Premium, gracz ma do wyboru kilka opcji, które opisane są na stronie: Opcje Premium.

Przyjmowaniem płatności od klienta zajmują się serwisy Dotpay, Fortumo oraz Boacompra. Serwis Dotpay jest odpowiedzialny za wydanie specjalnego "Kodu" (Regulamin: Regulamin Dotpay). Ów kod należy po zalogowaniu się na stronie ronots.com wpisać w rubryce "Premium" a następnie nacisnąć na przycisk "Login". Konto powinno zostać automatycznie doładowane określoną ilością Punktów Premium. Natomiast serwisy Boacompra oraz Fortumo (Regulamin Fortumo) automatycznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności doładowują Twoje konto punktami premium.

Wszelkie Przedmioty Premium dostępne w sklepie są opisane po najechaniu na nie myszką i podświetleniu danej pozycji.

Klawisz funkcyjny "Dodaj" dodaje nową pozycję na listę Przedmiotów Premium, które chcemy zakupić.

Klawisz funkcyjny "Szybki zakup" umożliwia natychmiastowy zakup Przedmiotu Premium, bez dodawania go do koszyka zakupów.

Ilość dostępnych Punktów Premium widoczna jest zupełnie u góry w Panelu Sklepu i oznaczona jest za pomocą napisu: "Twoja ilość PP". Wartość naszego obecnego Koszyka Zakupów wyświetlana jest w Panelu "Koszyk". Aby sfinalizować zamówienie trzeba kliknąć na opcję "Pokaż koszyk", a następnie "Kup Teraz!". Jeżeli chcemy się jednak rozmyślić i zrezygnować z zakupu jakiegoś Przedmiotu Premium, wystarczy kliknąć na przycisk "Pokaż koszyk", a następnie na przycisk "Usuń" przy zadanej pozycji.

Każdy zamawiający w Sklepie Premium zgadza się i akceptuje Regulamin niniejszego serwisu, który dostępny jest pod adresem: Regulamin.

Za wydanie Przedmiotów Premium zamówionych w Sklepie Premium odpowiedzialny jest serwis ronots.com. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Premium (tj. niedostarczenia wybranych Przedmiotów Premium) klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowanie Nas o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze stosownym opisem, na adres: jakub.czupryna@gmail.com. Odpowiedź powinna nadejść w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia błędu, graczowi przysługuje zwrot Punktów Premium w wysokości ich utraty z powodu owego błędu.

English Version:
"Premium Shop" is the place where you can order items for stored premium points that will provide You more possibilities in the game, such as the use of other looktypes, perform more tasks, access to premium areas.

To recharge your account Premium Points, the player has several options which are described on the page: Premium Options.

Taking payments from the customer dealing with services Dotpay, Fortumo and Boacompra.Dotpay Service is responsible for issuing a special "Code" (Terms and conditions: Rules Dotpay).This code after logging must be to enter on ronots.com under the heading "Premium" and then press "Login" button.

Account should be automatically recharged, a defined amount of premium points.However Boacompra services and Fortumo (Rules Fortumo) automatically after making your payment recharge your account balance with defined amount of points premium.

All Premium Items available in the store are described by moving the mouse and highlighting the item position.

Function key "Add" adds a new item on the list of Premium Items you want to buy.

Function Key "Quick Buy" allows You instantly purchase Premium Items, without adding it to your shopping cart.

Number of available Premium Points is quite visible at the top of the Panel Shop and is marked with the inscription: "Your amount of PP". The value of our current shopping cart is displayed in the panel "Shopping Cart".To complete your order you must click on the "View Cart" and then click "Buy Now".However, If you want to change your mind and refrain from buying some Premium Items, simply click on the "View Cart" and then on "Delete" button at the desired position.

Each contracting Store Premium agrees and accepts the Rules of this site, which is available online at: Rules.

For release of ordered Premium Items in Premium Shop is responsible ronots.com service. In case of any irregularities in the functioning Shop Premium (ie failure to select Premium Items), the customer agrees to immediately inform us of this fact by sending an e-mail with an appropriate description to the following address: jakub.czupryna @ gmail.com.The answer should arrive within 7 work days. In case of error, the player is entitled to reimbursement in the amount of premium Points they lost because of this error.